UTC

expect val UTC: FixedOffsetTimeZone

Returns the time zone with the fixed UTC+0 offset.

actual val UTC: FixedOffsetTimeZone
actual val UTC: FixedOffsetTimeZone
actual val UTC: FixedOffsetTimeZone