asTimeZone

fun UtcOffset.asTimeZone(): FixedOffsetTimeZone

Returns the fixed-offset time zone with the given UTC offset.