toKotlinUtcOffset

fun ZoneOffset.toKotlinUtcOffset(): UtcOffset

Converts this java.time.ZoneOffset value to a kotlinx.datetime.UtcOffset value.