toKotlinTimeZone

fun <Error class: unknown class>.toKotlinTimeZone(): TimeZone

Converts the NSTimeZone to the corresponding TimeZone.