toKotlinTimeZone

fun <Error class: unknown class>.toKotlinTimeZone(): TimeZone(source)

Converts the NSTimeZone to the corresponding TimeZone.