toJavaZoneOffset

fun FixedOffsetTimeZone.toJavaZoneOffset(): ZoneOffset

Converts this kotlinx.datetime.FixedOffsetTimeZone value to a java.time.ZoneOffset value.


fun UtcOffset.toJavaZoneOffset(): ZoneOffset

Converts this kotlinx.datetime.UtcOffset value to a java.time.ZoneOffset value.