Properties

fun Properties(module: SerializersModule): Properties

Creates an instance of Properties with a given module.