ZERO

expect val ZERO: UtcOffset

The zero offset from UTC, Z.

actual val ZERO: UtcOffset
actual val ZERO: UtcOffset
actual val ZERO: UtcOffset